ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น หลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายและก็พลเมืองจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล กระทั่งบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความย่ำแย่ของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและก็มีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ดังเช่นว่า อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนแนวทางการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ